J-GO Thinner AAA 100%

ทินเนอร์ ประเภท 2 / J-GO


J-GO Thinner AAA 100%

ทินเนอร์ เจโก้ ใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดี

คำเตือน: สารอันตราย ห้ามสูดดม ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก เป็นวัตถุไวไฟ

ส่วนประกอบ

เป็นสารประกอบของเคมีน้ำมันประเภท คีโตน อะซิเตท อีสเตอร์ รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนอีกหลายชนิด

วิธีใช้

ใช้ผสมให้เจือจาง และลดความหนืด ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสี และเครื่องมือพ่นเป็นสารผสมชนิดเอนกประสงค์

วิธีเก็บ

  • เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้ปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท
  • เก็บในที่ที่มีการอากาศถ่ายเทได้เพียงพอ

ข้อควรระวังในการใช้

  • เป็นวัตถุไวไฟ เป็นพิษห้ามรับประทาน ควรใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ ระหว่างพ่นสีควรใช้หน้ากากที่มีเครื่องกรองสารพิษ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  • ไอระเหยมีพิษห้ามสูดดม ไอระเหยสามารถกระจายไปได้เป็นระยะไกล และสามารถทำให้ไฟติด และเกิดระเบิดได้ ไม่ควรใช้ในสถานที่อับลม ที่มีสวิทช์ไฟ เครื่องทำความร้อน เครื่องไฟฟ้าที่ไม่มีระบบกันการระเบิด หรือมีเปลวไฟ และประกายไฟ
  • ควรปิดฝาให้แน่นเมื่อใช้แล้ว ไม่ควรถ่ายทินเนอร์ลงในภาชนะที่ไม่มีฉลาก ควรเก็บไว้ที่มิดชิด ห่างมือเด็กทุกครั้ง ที่เสร็จจากปฏิบัติการต้องล้างมือให้สะอาด

การปฐมพยาบาล

กรณีทินเนอร์ถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที แล้วปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสี ให้ย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้ารับประทานเข้าไปให้รีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน

Back